Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

PROVOZNÍ ŘÁD

 

TĚLOCVIČNY TJ SOKOL RAČICE

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Kulturně tělovýchovné zařízení je majetkem TJ Sokol Račice, Račice 44 a tedy ČOS, která je zároveň jeho provozovatelem.

Provozní řád ustanovuje pravidla pro provoz, nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany tohoto zařízení a jeho uživatelů. Je závazný pro všechny pracovníky a uživatele objektu.

Přímým dozorem nad dodržováním tohoto řádu jsou členové výboru TJ Sokol Račice.

 

Součástí tohoto zařízení je: -tělocvična – sál

- podium

- prostor pod podiem

- malá a velká nářaďovna

-šatna

-sprchy

- sociální zařízení

- malá a velká galerka

- klubovna

- restaurace

- sklepy

- chodby a schodiště

- zahrada

 

Areál sokolovny a sál sokolovny slouží pro činnost sportovních oddílů a organizovaných skupin, sportovní aktivitu veřejnosti a kulturní a jiné akce.

 

Pravidla: - Za správu, čistotu a údržbu areálu odpovídá výbor TJ Sokol Račice.

- Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat tento provozní řád.

- Časové využívání prostor je dáno rozvrhem, který zpracovává náčelnice TJ . Sokol Račice.Je vyvěšen na vývěsce.

. Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které zájemce projedná

s výborem TJ Sokol Račice.

- V celém areálu budovy sokolovny je zakázáno kouření s výjimkou restaurace.

- Uživatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy požární

ochrany, hygienická pravidla apod.

- Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo

ztrátou a je povinen škodu nahradit.

- Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich zákonný zástupce.

- Všechny osoby jsou povinné se v budově a areálu sokolovny chovat ta, aby

nepoškodily zdraví své či ostatních přítomných osob.

- Všechny úrazy musí být zapsány ve zdravotnickém deníku.

- Uživatel je povinen opustit užívané prostory včetně šaten a sociálního

zařízení v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal.

- Zjistí-li uživatel nějakou závadu nebo poškození, je povinen ihned oznámit

starostce TJ nebo kterémukoliv členovi výboru TJ nebo zapsat do deníku závad.

- Uživatel je povinen se chovat tak, aby nepoškodil areál sokolovny a vnitřní

vybavení sokolovny.

- Za veškerou činnost v tělocvičně odpovídá vedoucí oddílu, trenér, případně

pořadatel.

- Vstup do tělocvičny je možný pouze v čisté sálové obuvi.

 

Provozní doba sokolovny: Sokolovna a sál sokolovny je určen k celoročnímu provozu,provozní doba je určena rozpisem, lze sjednat s výborem TJ Sokol Račice i využití mimo provozní dobu.

Za provoz sokolovny a zařízení odpovídá výbor TJ Sokol Račice. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich opatření.

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele sokolovny.

Při užívání prostor a areálu sokolovny platí veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická narízení, požární předpisy a další obecně platné předpisy.

Ceny za pronájem sokolovny jsou stanoveny rozhodnutím výboru TJ Sokol Račice, informace o výši pronájmu a podmínkách jsou vyvěšeny na nástěnkách a na internetových stránkách TJ Sokol Račice.

 

 

Tento provozní řád byl schválen výborem TJ Sokol Račice dne 10.4.2009 a nabývá účinnosti dne 11.4.2009.

 

 

 

 

 

Eva Gottvaldová     starostka,          TJ Sokol Račice

Václav Švestka    místostarosta,      TJ Sokol Račice

Dana Bezděková  jednatelka,         TJ Sokol Račice